Preambule:

Lezecká stěna TJ Alpin slouží výhradně pro provozování lezení s lanem (dále jako „lezení“).

Prvořadými povinnostmi všech návštěvníků lezecké stěny je bezpodmínečné dodržování
tohoto provozního řádu, pokynů služby a nepřeceňování vlastních dovedností a sil. Dodržováním těchto základních povinností je zajištěna Vaše bezpečnost při provozování této sportovní aktivity a je tím předcházeno vzniku újmy na Vašem zdraví, jakož i škod na majetku provozovatele, Vašem, i třetích osob, zdraví třetích osob, případně nemajetkové újmy. Všichni návštěvníci lezecké stěny jsou povinni se seznámit s ustanoveními tohoto provozního řádu a bezpodmínečně se jimi řídit, což jsou povinni potvrdit svým podpisem před každým vstupem na lezeckou stěnu do „Knihy návštěv“. Povinnost dodržovat tento provozní řád (dále také jako „Provozní řád“) má každý návštěvník lezecké stěny i v případě, že z jakéhokoli důvodu podpis do Knihy návštěv neučiní.


I. Definice pojmů pro účely tohoto provozního řádu

Lezecká stěna: uzavřený vnitřní trojrozměrný prostor nacházející se v tělocvičně Základní školy Třebíč, Benešova 585, Třebíč, v přízemí, vymezený samotnou lezeckou stěnou nacházející se na třech stěnách tělocvičny a stropě tělocvičny vybavenou umělými lezeckými profily, která slouží k lezení s lanem, a podlahou tělocvičny až do vzdálenosti 10 metrů od té stěny tělocvičny, kde se nachází hlavní vstup do ní, tedy včetně dopadových a jistících ploch a včetně prostoru bezprostředně se nacházejícím za vstupními dveřmi.

Lezení: lezení na lezecké stěně a jejích profilech, a to s jištěním i bez něj, jakož i jištění lezce. Pro účely tohoto provozního řádu se za lezení považují i všechny související sportovní aktivity, jako např. posilování, obratnostní trénink apod.

Návštěvník: návštěvníkem se rozumí každá osoba, která provozuje lezení nebo se zdržuje v prostoru lezecké stěny. V případě pochybností pak i každá osoba, která se nachází mimo lezeckou stěnu v tělocvičně školy, kde se lezecká stěna nachází.

Provozovatel: TJ Alpin Třebíč z.s., IČ: 48527904, sídlo: Pod Strážnou horou 72/29, 674 01 Třebíč

Služba: Fyzická osoba určená provozovatelem, která v rámci provozní doby lezecké stěny spravuje Knihu návštěv, eviduje osoby vstupujících na lezeckou stěnu a dohlíží na provoz lezecké stěny a dodržování tohoto Provozního řádu.

Prvolezec: lezec, který leze na prvním konci lana, lano zapíná do karabin postupových jištění a je jištěn zdola jističem.

Druholezec: Lezec na laně, procházejícím vratným bodem u vrcholu stěny, který je jištěn jističem.

Jistič: osoba, která provádí jištění, čímž zabraňuje potencionálnímu pádu lezce.
Mladistvý
: nezletilá osoba ve věku 15 let a více a současně mladší 18 let.
Dítě: osoba mladší 15 let.
Instruktor: osoba starší 18 let mající oprávnění vykonávat činnost instruktora lezení na umělých stěnách na základě absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, která má uzavřenou smlouvu o provozování lezeckých kurzů s provozovatelem lezecké stěny.
Kurzista: návštěvník provozující lezení na lezecké stěně pod dozorem instruktora:

– v rámci kurzu organizovaného provozovatelem nebo jinou osobou se souhlasem provozovatele;

– nebo i mimo vyhlášený či oficiální kurz, pokud provádí lezení pod vedením Instruktora sám (individuální kurz) nebo s více osobami.

II. Zásady a pravidla pro provozování lezení a souvisejících sportovních aktivit, povinnosti návštěvníků

 1. Všichni návštěvníci lezecké stěny berou na vědomí, že provozují lezení na vlastní odpovědnost a nebezpečí a jsou si plně vědomi všech nebezpečí vyplývajících z této aktivity. Všichni návštěvníci berou na vědomí, že lezení na lezecké stěně je dovoleno jen osobám zkušeným a znalým dané aktivity, a prohlašují podpisem tohoto provozního řádu v Knize návštěv na svou odpovědnost, že jsou řádně seznámeni s technikou lezení a jištění a tyto techniky, včetně zachycení pádů, bezpečně ovládají, a tuto znalost svým podpisem prohlašují a potvrzují.
 2. Každý návštěvník lezecké stěny je před započetím sportovních aktivit povinen zhodnotit svůj aktuální zdravotní stav, fyzické možnosti, jakož i své schopnosti a zkušenosti s lezením. Provozovatel doporučuje osobám mladším 18 let, osobám bez zkušeností s lezením a začátečníkům, provozovat lezení pod dozorem instruktora; Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků, která vznikla v důsledku přecenění vlastních schopností či zdravotního stavu.
 3. Provozovatel zásadně nedoporučuje provozovat lezení osobám se zdravotními potížemi, zejména s kardiologickými potížemi, těhotným ženám apod., jakož i osobám s jakýmkoli fyzickým či psychickým omezením, které by i jen teoreticky mohlo vést ke vzniku újmy na zdraví či majetku.
 4. Návštěvníkům je přísně zakázáno vstupovat na lezeckou stěnu a provozovat lezení pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky. V prostoru lezecké stěny je současně přísně zakázáno kouřit, požívat alkohol či jiné návykové látky. Provozovatel, instruktor nebo služba jsou v této souvislosti oprávněni osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, vstup na lezeckou stěnu odepřít, popř. takovou osobu z lezecké stěny vykázat, a to bez nároku na vrácení vstupného. Provozovatel v této souvislosti upozorňuje návštěvníky, že v případě porušení tohoto ustanovení provozovatel nenese odpovědnost, a to ani zčásti za jakoukoli újmu, kterou tato osoba
  způsobí sobě, jiným osobám nebo na jejich majetku.
 5. Lezení mohou provozovat pouze osoby, které uhradily příslušné vstupné podle platného ceníku, splňují požadavky kladené na ně tímto Provozním řádem, zapsaly se do Knihy návštěv ve smyslu odst. 7 tohoto článku a svým podpisem stvrdily (případně jejich zákonní zástupci) seznámení se s aktuálním Provozním řádem lezecké stěny.
 6. Návštěvníkům se doporučuje brát si veškeré cennosti (šperky, peněžní hotovost, kreditní karty, klíče od automobilu a bytu, fotoaparáty, mobilní telefony, apod.) sebou do prostoru lezecké stěny a mít je po celou dobu přítomnosti na lezecké stěně pod svým dohledem, tzn. současně nenechávat je v šatně či jiných prostorách. Takto odložené věci nesmí překážet lezení přítomných a být umístěny v místech ohrožených jejich lezením. Návštěvník se výslovně vzdává, ve smyslu  § 1 odst. 2 NOZ ve spojení s § 2898 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, práva na náhradu škody vzniklé mu poškozením, ztrátou či jinou újmou na všech jím odložených věcech, včetně cenností, jím přinesených do prostoru lezecké stěny, šatny nebo odložených kdekoli v blízkosti lezecké stěny, pokud by takové právo vůči provozovateli návštěvníkovi vzniklo.
 7. Každý návštěvník je povinen se před každým vstupem na lezeckou stěnu zapsat do „Knihy návštěv (a to alespoň jméno, příjmení a věk). Svým podpisem v Knize návštěv návštěvník současně potvrzuje, že se důkladně seznámil s obsahem Provozního řádu a zároveň se zavazuje jej bezvýhradně dodržovat. V případě dítěte se vždy podepisuje jeho zákonný zástupce.
 8. Mladiství mohou provozovat lezení na lezecké stěně samostatně pouze v případě, že předloží při vstupu na lezeckou stěnu službě písemný souhlas zákonného zástupce s jeho vlastnoručním podpisem, a to na předepsaném formuláři Provozovatele, který je k vyzvednutí u služby, v němž zákonný zástupce prohlásí, že souhlasí se samostatným provozováním lezení mladistvého na lezecké stěně TJ Alpin, že se seznámil s Provozním řádem a zavazuje se zajistit jeho dodržování mladistvým, že za něho přebírá odpovědnost a že mladistvý má dostatek zkušeností, dovedností a schopností k provozování lezení. Provozovatel těmto návštěvníkům důrazně doporučuje, aby provozovali lezení pouze pod dohledem instruktora. Bez uvedeného písemného souhlasu může mladistvý provádět lezení pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo jiné osoby starší 18 let (včetně instruktora), která za něj převezme plnou odpovědnost a tuto skutečnost potvrdí provozovateli výslovně písemným prohlášením do Knihy návštěv.
 9. Děti mohou provozovat lezení a mají povolen vstup na lezeckou stěnu pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo instruktora, který prokáže službě své instruktorské oprávnění a zároveň převezme za dítě plnou odpovědnost a tuto skutečnost potvrdí Provozovateli výslovně písemným prohlášením do Knihy návštěv. V případě zákonného zástupce platí ohledně zapisování do Knihy návštěv stejně tak odst. 7 tohoto článku.   Zákonný zástupce a instruktor odpovídají za bezpečnost dítěte a za dodržování tohoto provozního řádu dítětem.
 10. Provozovatel je oprávněn evidovat bez časového omezení, jakož i ověřovat pro svoji potřebu a pro účely bezpečnosti, souhlasy zákonných zástupců, jiných osob a prohlášení instruktorů ve smyslu odst. 8 a 9 tohoto článku.
 11. Vedení kurzů na lezecké stěně pod vedením instruktora nebo i jen lezení kurzisty či kurzistů pod dohledem a vedením Instruktora (lekce Instruktora) je možné pouze s předchozím souhlasem služby a za splnění v tomto Provozním řádu uvedených podmínek. Veškerou odpovědnost za kurzisty, zejména za jejich zdraví, bezpečnost vůči sobě i ostatním návštěvníkům, jakož i za věci zapůjčené provozovatelem a za škodu na nich, bez ohledu na věk kurzistů, přebírají instruktoři, což potvrzují svým podpisem v knize návštěv. Instruktor je povinen rovněž uvést do Knihy návštěv jména kurzistů tak, aby bylo zřejmé, který kurzista se daného kurzu či lekce pod jeho vedením účastní, což stvrzuje svým podpisem. Kurzista jako každý jiný návštěvník má však současně všechny povinnosti dle tohoto Provozního řádu, včetně povinnosti svým podpisem do Knihy návštěv potvrdit seznámení s Provozním řádem.
 12. Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby neohrožoval či neomezoval ostatní návštěvníky. Každý návštěvník je povinen podřídit se pokynům služby či instruktora.
 13. Každý návštěvník je povinen dodržovat zásady protipožární prevence. Každý návštěvník je povinen předcházet vzniku újmy na zdraví či majetku.
 14. Každý návštěvník je povinen udržovat na lezecké stěně a v přilehlých prostorách čistotu a pořádek.
 15. Provozování jakékoli podnikatelské či výdělečné činnosti v prostorách lezecké stěny je povoleno pouze se souhlasem provozovatele.
 16. Provozovatel, služba, a instruktor ve vztahu ke svému kurzistovi, jsou oprávněni kdykoli vykázat z lezecké stěny osobu, která porušuje ustanovení tohoto Provozního řádu, zásady bezpečného lezení nebo základní pravidla slušného chování a svým jednáním ohrožuje či omezuje ostatní návštěvníky – a to bez nároku na vrácení vstupného. Provozovatel si vyhrazuje právo neumožnit vstup osobě, která se takovéhoto porušování provozního řádu nebo základních pravidel slušného chování na lezecké stěně dopustila v minulosti.
 17. Návštěvník svým podpisem potvrzujícím seznámení se s aktuálním Provozním řádem lezecké stěny do Knihy návštěv dává zároveň souhlas:
  a) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, ke shromažďování, zpracovávání a uchovávání jeho osobních údajů, a to jména, příjmení, data narození, případně adresy bydliště a e-mailové adresy, a to pro účely provozování lezecké stěny a výkonu souvisejících povinností provozovatele vyplývajících z Provozního řádu, a to v rozsahu nezbytném pro naplnění tohoto účelu a na dobu nezbytně nutnou k jeho dosažení;

b) s tím, aby provozovatel pořizoval fotografie/video z provozu Lezecké stěny včetně osoby návštěvníka, a uděluje provozovateli svolení (licenci) k užití takto pořízených fotografií/videa jeho osoby za účelem prezentace lezecké stěny a pro reklamní a marketingové účely Provozovatele v souvislosti s jeho provozováním lezecké stěny, a to zejména na webových stránkách a sociálních účtech Provozovatele. Toto oprávnění uděluje Návštěvník bez nároku na odměnu, a to na dobu padesáti let, bez množstevního omezení. Provozovatel je povinen při užití uvedených fotografií/videa dbát dobrého jména a dalších osobnostních práv návštěvníka tak, aby mu užitím fotografií/videa nevznikla žádná újma.

 1. Návštěvníci mají na lezecké stěně možnost si zapůjčit za poplatek kvalitní a plně funkční sportovní vybavení výrobcem určené k lezení. Zapůjčení vybavení a vrácení vybavení zapisuje služba do zvláštního deníku. Převzetí vybavení je povinen potvrdit návštěvník svým podpisem. Návštěvník je povinen vrátit vypůjčené vybavení ihned po skončení lezení. Je zakázáno vybavení vynášet mimo prostor lezecké stěny. Vypůjčené vybavení je oprávněn užívat pouze návštěvník, který si jej vypůjčil, uhradil a potvrdil svým podpisem jeho převzetí.
 2. Návštěvník může provozovat lezení s vlastním lezeckým vybavením, to však pouze certifikovaným dle příslušným norem a jsoucím v dostatečně bezpečném stavu, za což odpovídá pouze sám návštěvník. Provozovatel není povinen kontrolovat vybavení návštěvníka a neodpovídá za stav jeho vybavení.

 

III. Bezpečnostní pravidla při lezení:

 1. Návštěvník je povinen dodržovat zásady Bezpečného lezení. Návštěvník je povinen se před lezením navázat na jistící lano, a to uzlem dle norem UIAA – vůdcovský – protisměrný osmičkový. Je zakázáno navazovat se na lano pomocí karabiny a dračí smyčky.
 2. Sólové lezení je zcela zakázáno. K jištění je nutné použít pouze jistící pomůcku typu „kyblík“, jiné typy nebo způsoby jištění jsou zakázány.
 3. Bouldering, lezení bez jištění, s dopadovou matrací či bez, pohyb na slackline, a další činnosti bez jištění na lezecké stěně nejsou povoleny. Je povoleno pouze rozcvičení na chytech nízko nad zemí (chodidla do 1 m nad zemí), dovolující doskok na obě nohy, bezpečný jak pro návštěvníka, který se takto rozcvičuje, tak pro ostatní návštěvníky.
 4. Je zakázáno vstupovat do lezecké cesty jinému návštěvníkovi.
 5. Lezení je povoleno v lezecké obuvi nebo ve sportovní obuvi s bílou podrážkou, ve vhodném oblečení, bez šperků, s vlasy upravenými tak, aby se zamezilo jejich zachycení jistící pomůckou. Je zakázáno pohybovat se pod lezoucím návštěvníkem.
 6. Při lezení je zakázáno vynechávat jistící body, v případě absence erární expresky je nutné použít vlastní. Návštěvník je povinen zapnout jistící bod nejpozději ve výši svého pasu.
 7. Je zakázáno používat lano kratší než 30 m. Volný konec lana je nutné opatřit uzlem.
 8. Je zakázáno při výstupu odbočit z linie zvolené cesty, pokud by tím jakkoli došlo k omezení ostatních účastníků lezení na stěně. Na jedné výstupové linii je zakázáno současné lezení dvou či více lezců. Je přísně zakázáno jištění dvou lezců najednou ve stejné karabině postupového a koncového jištění.
 9. Jistič je povinen věnovat se činnosti jištění s nepřetržitou pozorností, a to po celou dobu výstupu i sestupu (spouštění) jištěné osoby, je povinen povolovat či dobírat lano takovým způsobem, aby minimalizoval délku případného pádu jištěné osoby, je povinen zachytit pád jištěné osoby tak, aby nedošlo k zranění prvolezce či ostatních návštěvníků či třetích osob, nebo aby nedošlo k poškození lezecké stěny, postupového jištění či jiných horolezeckých pomůcek. Jistí se vždy vestoje a ze země.
 10. Při lezení i jištění je přísně zakázáno věnovat se jakýmkoli jiným činnostem, zejména telefonování, konzumaci jídla a pití, mít v ústech žvýkačku, apod.
 11. Je zakázáno dobírání v jistícím bodě, nácvik stavění, slaňování apod. Spuštění jištěné osoby musí probíhat plynule a takovým způsobem, aby nebyli ohroženi další návštěvníci či jiné osoby pohybující se v prostoru lezecké stěny.
 12. Nejsou povoleny neúměrně dlouhé pády na „efekt“
 13. Je zakázáno zdržovat se v prostoru pod stěnou, pokud nejde o osoby, které právě lezou či jistí jinou osobu.
 14. Je zakázáno upravovat stávající cesty, ledaže k tomu dal předchozí výslovný souhlas správce stěny.
 15. Každý návštěvník je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit službě, a zároveň instruktorovi, pokud je kurzistou, jakékoliv zjištěné technické závady na lezecké stěně, včetně uvolněného chytu, jistícího prostředku, úvazku, poškození lana či jiné vady technického charakteru a zároveň je povinen na tuto skutečnost upozornit i jiného návštěvníka, který má záměr do poškozené cesty nastoupit nebo by chtěl tuto poškozenou část lezecké stěny jinak použít.
 16. Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby neohrožoval či neomezoval ostatní návštěvníky.
 17. Každý návštěvník, který zjistí porušování zásad bezpečného lezení na lezecké stěně jiným návštěvníkem, včetně těchto bezpečnostních pravidel, je povinen na tuto skutečnost upozornit takového návštěvníka, a pokud toto upozornění nevede k okamžité nápravě, je povinen upozornit bezodkladně službu.
 18. Utrpí-li návštěvník na lezecké stěně zranění, je povinen je bezodkladně nahlásit službě a zároveň instruktorovi, pokud je kurzistou, stejnou povinnost má každý návštěvník, který je jeho spolulezcem, nebo který si dané skutečnosti všimne; stejnou povinnost má návštěvník i v případě pouhého podezření na možné zranění. Takto nahlášené zranění či podezření na zranění bude službou zaevidováno v knize úrazů, přičemž zraněný návštěvník je povinen k tomuto zápisu připojit svůj podpis. Pokud jeho zdravotní stav podpis nedovoluje, tak služba vždy uvede svědky, pokud existují, a další potřebné údaje.
 19. V případě výskytu úrazu na lezecké stěně je současně každý návštěvník povinen poskytnout zraněnému první pomoc.
 20. Služba má k dispozici lékárničku pro poskytnutí první pomoci a je povinna vzniklý úraz zaznamenat do knihy úrazů včetně poznamenání identifikačních údajů případných svědků vzniku úrazu a jejich případné poznatky o důvodu vzniku a průběhu úrazu. Každý návštěvník, pokud je svědkem úrazu, se zavazuje poskytnout službě součinnost, zejména sdělit vše, co o úrazu a jeho vzniku ví, a připojit k tomu svůj podpis, přičemž je oprávněn uvést své poznatky o průběhu úrazu i vlastní rukou, pokud se liší od skutkového stavu již zapsaného službou.
 21. Návštěvník, který zjistí, že jeho aktuální zdravotní stav či fyzické možnosti již neumožňují pokračovat v lezení či v konkrétním úkonu, je povinen svoji sportovní aktivitu okamžitě ukončit. Pokud je kurzistou, je současně povinen o tom bezodkladně informovat svého instruktora.

IV. Platnost a účinnost

 1. Tento Provozní řád je platný a účinný od 2.1.2019.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě potřeby kdykoli měnit nebo nahradit tento Provozní řád. Aktuální znění Provozního řádu má vždy k dispozici služba a každý návštěvník se s ním může a zároveň má povinnost seznámit ve smyslu výše uvedených ustanovení.

 

 

Provozní řád lezecké stěny